Hlavní Zdraví Znáte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi?

Znáte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi?

by Martin Balko

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je stále aktuálním tématem. Napříč všemi odvětvími je důležité znát, školit a dodržovat BOZP. Zvlášť na staveništi by měl zaměstnavatel a všichni zaměstnanci znát základní zásady bezpečnosti ve stavebnictví. 

V práci je to jako ve škole. Každý zaměstnavatel ručí za své pracovníky a má za ně odpovědnost. Je tedy nezbytné a v jeho zájmu, aby pro své zaměstnance vytvořil podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 

Stejně jako každý zaměstnavatel má povinnost tyto podmínky vytvářet, tak zaměstnanec má povinnost dodržovat stanovená pravidla a opatření. Mezi jeho povinnosti patří jednat tak, aby neohrozil bezpečnost vlastní, svých kolegů či jiných osob, které jsou v bezprostředním kontaktu s pracovním procesem.

Ať už děláte rekonstrukci domu, pracujete na staveništi, nebo jste z jakéhokoliv důvodu součástí staveniště, měli byste se s BOZP seznámit a dodržovat jej.

Co je BOZP a jeho cíl?

BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci je mezivědní obor. Jsou to legislativně stanovená pravidla a opatření, které mají za úkol předcházet ohrožení nebo škodám na lidském zdraví při práci. Hlavním cílem je definovat opatření, která zamezí vzniku ohrožení či zranění pracovníků a zaměstnavatel má povinnost je zajistit.

Povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel má povinnost:

 • koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky stavby a o přijatých opatřeních informovat zaměstnance,
 • školit a prakticky zaučit každého pracovníka k bezpečnému provádění práce v rozsahu potřebném pro výkon práce a tyto znalosti také ověřit,
 • poskytnout zaměstnancům veškeré potřebné osobní ochranné pracovní pomůcky,
 • obeznámit pracovníky s technologickými či pracovními postupy a dle rizikovosti a náročnosti práce s dodavatelskou dokumentací v takovém rozsahu, který se jich týká (tedy např. poskytnout manuály k materiálu),
 • zajistit ohrazení, osvětlení staveniště a označit bezpečnostními značkami a tabulkami, (tj. všechny vstupy, výstupy, montážní pracoviště, přístupové cesty, včetně označení rychlostí, směrů jízdy atd.),
 • ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek (tj. vodovodní potrubí, rozvod elektřiny, odpadu apod.),
 • zajistit stabilní ručně a strojně hloubené stěny výkopu včetně zabezpečení proti sesuvům,
 • zpracovat technologický postup montáže s podmínkami pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zajištění proti pádu a zabezpečení pracovišť a průběžnou kontrolu,
 • vydávat písemné souhlasy k bouracím pracím až po vybavením potřebných pomůcek,
 • poskytnout pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které vyžadují zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu (např. používání minijeřábů, jeřábů apod.),
 • stanovit opatření proti zneužití stroje neoprávněnou osobou při jeho nečinnosti,
 • přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, poruchy nebo zhoršení pracovních podmínek.

Povinnosti zaměstnance

Každý pracovník má povinnost:

 • dodržovat pokyny a nařízení zaměstnavatele a jednat tak, aby chránil bezpečnost vlastní, ale také osob, kterých se pracovní činnost bezprostřední týká (kolegové, kolemjdoucí apod.),
 • vykonávat pouze to, co mu bylo nařízeno (např. nemůže obsluhovat manipulační techniku bez vědomí nadřízeného a bez oprávnění),
 • dbát na pracovní a technologické postupy a pokyny od zaměstnavatele, ale i dodané návody a manuály od dodavatelů,
 • dodržovat bezpečnostní zásady chování na staveništi, se kterými byl seznámen,
 • používat zaměstnavatelem či vedoucím pracovníkem poskytnuté osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), pracovní pomůcky a nářadí dle pokynů,
 • obsluhovat mechanizační stroje dle nařízení zaměstnavatele či vedoucího pracovníka
 • okamžitě, bez meškání a neprodleně ohlásit potenciální ohrožení na stavbě, které by mohlo zapříčinit havárii nebo nebezpečí lidského zdraví a životů,
 • v pracovní době nebýt pod vlivem a neužívat žádné alkoholické nápoje či jiné omamné látky.

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) ve stavebnictví

Každý zaměstnavatel má povinnost povinnost opatřit své zaměstnance tzv. OOPP, pokud nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit. 

Mezi základní OOPP patří:

 • výstroj pro prevenci pádů,
 • prostředky pro polohování těla,
 • pracovní oděv a obuv,
 • rukavice,
 • ochrannou helmu,
 • ochranné obličejový štítek,
 • chrániče sluchu a dýchacích cest (sluchátky, respirátory),
 • mycí, čistící a dezinfekční prostředky.

V dnešní době je BOZP vnímána zaměstnavateli, ale i zaměstnanci spíše jako zákonná nutnost a povinnost, než jako zdroj finančních prostředků. Je ale důležité si uvědomit, že člověk není kočka a nemá 9 životů, ale pouze jeden. Zajištění a dodržování BOZP ještě nikomu neublížilo na rozdíl od opaku. Neměli bychom hledat kličky k většímu pohodlí nebo krátkodobému zisku. Ale jako uvědomělý a zodpovědní lidé bychom měli myslet na sebe i své okolí.

Nepřehlédněte - další zajímavé články

Zanechat komentář

* Zanecháním komentáře souhlasíte s ukládáním své přezdívky (jména, pojmenováním, příjmení apod.), včetně email adresy za účelem pouze technického rázu (blokovaní SPAM). Žádné údaje nejsou dále zpracovávané ani předávané třetím stranám. Přečtěte si Podmínky užívání a ochrana soukromí.