Hlavní Podmínky publikace článku na MediCast.cz

Podmínky publikace článku na MediCast.cz

by redakce

Článek musí být originální, určen pouze pro tento web MediCast.cz a nesmí být teď ani v budoucnu zveřejněn jinde.

Článek může mít ideálně jednu fotografii, max. 3, včetně úvodní.

Ke každému obrázku je nutné uvést jeho autora (například URL na bezplatnou fotobanku). Obrázek bez prokázaní licence nebo uvedení autora čí URL na bezplatnou fotobanku není akceptován.

Tématem článku musí korespondovat s tematikou webu MediCast.cz

Přijímáme pouze kvalitní obsah, který je užitečný a informativní pro čtenáře.

U článku je nutné uvést autora (autorem jste Vy nebo někdo jiný?)

Článek muže obsahovat maximálně 3 URL v obsahu.

Vyhrazujeme si právo článek odmítnout bez udání důvodů.

Veškerá autorská pravá k obsahu článku nejsou převeditelná a jsou pouze Vaším výtvorem, Vaším dílem a podléhají autorskému právu dle Zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).